Mobirise

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรม
กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ที่อยู่

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ถ.แก้วกินรี  ต.ในเมือง
อ.เมือง    จ.มุกดาหาร


Contacts

 Fax: 042611617

Links
    http://inv.mukdahan.police.go.th

Made with Mobirise - Try here